Kursupplägg:
Undervisningen är praktiskt inriktad. Eleverna får redan vid ett tidigt skede av utbildningen träffa patienter i klassen. NAKH använder video i undervisningen
Kursen är 3-3,5 år med avslutande examen. Betygen i examen är: Godkänd eller Icke Godkänd. Mindre delexamina förekommer under hela studietiden.
Varje läsår omfattar fyra seminarier om vardera 6 dagar, totalt 13st=546 tim. Som avslutning blir det ett särskilt examenseminarie.
Dessutom kommer skolan att försöka arrangera 3 seminarier om vardera 3 dagar med utländska föreläsare, totalt 62 tim. Dessa seminarier är obligatoriska och kostar 2000 (tvåtusen) kronor+moms.
Kursavgiften är 4.500 (fyratusenfemhundra) kronor per kvartal+moms.
Utgift för kurslitteratur ca 3.000-5.000 kronor
Undervisningen omfattar 7 (sju) lektionstimmar per dag. Elev skall närvara vid minst 85% av föreläsningarna.
Hela utbildningen omfattar 606 lektionstimmar. Kostnaden för hela utbildningen blir då 67.500:- +moms.