Klassisk Homeopati

en artikel av Gunnar Jansson 

 

Ordet homeopati kommer från grekiskan och betyder lika lidande.
Homeopati är den terapiform, som i sitt arbete förskriver läkemedel i enlighet med similialagen.

Hahnemann, skaparen av homeopatin, trodde nog aldrig att det skulle uppstå andra former inom homeopatin än den ursprungliga, men faktum är att alltför få homeopater arbetar enligt de regler som Hahnemann nedtecknade i Organon der Heilkunst, i början av 1800-talet. Denna bok anger mycket tydligt hur man ska arbeta.

  _________________________________________________________________________________

Homeopatisk läkekonst

Med hjälp av mediciner, som ordineras enligt similialagen kan man bota levande organismer genom att använda prövade och helst potenserade enkelmedel.
Effekten av det givna medlet måste sedan ovillkorligen värderas med utgångspunkt från Herings lag, som säger att:
"Sjukdomen skall förbättras inifrån och ut, uppifrån och ned eller i omvänd ordning som den uppkommit".
Hahnemann säger i Organon att två likartade sjukdomar inte samtidigt kan existera i den levande organismen. Den starkare sjukdomen utsläcker alltid den svagare. Genom prövning av olika substanser på friska människor kan man skapa konstgjorda sjukdomar.
Homeopatin vet mycket exakt de använda substansernas effekt på den levande organismen. Denna substans användes sedan i kurativt syfte av homeopaten då han möter en patient med symptom, som är likartade de symptom, som substansen/läkemedlet kan framkalla hos en frisk individ.

_________________________________________________________________________________ 

Förbättra livskraften

Senare tiders homeopater uttrycker detta fenomen något annorlunda. Georg Vithoulkas, den f.n. kanske mest omtalade homeopaten, talar om att varje substans, även levande organismer, har en viss elektromagnetisk svängning/vibration, som ständigt varierar, beroende på olika påfrestningar som den utsätts för.
Vid sjukdom ändras vibrationerna och arbetar då terapeuten enligt similialagen ger han ett läkemedel, som på en frisk människa framkallar liknande symptom, således har likartad frekvens som den sjuka organismen. Då uppstår resonans. Denna resonans stimulerar organismens livskraft och sjukdomen avlägsnas.
Hahnemann menade att man botade bäst genom stimulans av livskraften och Georg Vithoulkas uttalar hypotesen att livskraften är synonym med kroppens elektrodynamiska fält och därför följer kända fysikaliska principer. Bästa sättet att påverka det elektrodynamiska fältet är med någon form av energimedicin.
Potenserad homeopatisk medicin är att betrakta som energimedicin.

_________________________________________________________________________________ 

Skiftande sjukdomsbild

De sista åren har man inom homeopatin börjat tala om syndromskiftningar
Vad menar man då med syndromskiftningar? Jo, det är allmänt känt bland terapeuter, homeopater såväl som läkare, att ett sjukdomstillstånd långsamt eller plötsligt kan övergå till annan sjukdom.
Det mest klassiska är eksem - astma, magsår - depression. Mycket ofta ser man att då eksem behandlats med undertryckande salvor uppkommer astma efter en tid. För en homeopat innebär det alltid att, som i detta fall, sjukdomen går inåt, vilket innebär att behandlingen inte varit kurativ utan undertryckande. Om sjukdomsförloppet inte följer Herings lag, inifrån och ut, är den undertryckande, oavsett vilken metod man använder sig av.
Med homeopatisk medicin styr vi dessa syndromskiftningar i gynnsam riktning, inifrån och ut.
Exakt hur dessa syndromskiftningar sker vet vi inte, men alla klassiska homeopater observerar detta dagligen hos sina patienter. För homeopaten är det därför oerhört viktigt att han hela tiden observerar patientens hela symptomkomplex. Han får inte nöja sig med att bara behandla lokalt!
De viktigaste symptomen i denna helhetsbild är de som Hahnemann nämner i Organon §153, de påfallande, särskiljande, ovanliga och karakteristiska tecknen och symptomen.

Hur viktigt det är att se till helheten enligt Hahnemann framgår av §7 i Organon:
"Totaliteten av symptomen måste vara det mest väsentliga, ja det enda som det vid varje sjukdomsfall är läkarens uppgift att observera och genom sin konst avlägsna, så att sjukdomen kan botas och förvandlas till hälsa. Att vid sjukdom bekämpa ett enda av ett flertal symptom med läkemedel och undertrycka där det är möjligt, är en ensidighet som under namnet "symptomatisk läkekonst" med all rätt rönt allmänt förakt." Värderingen av symptomen med utgångspunkt från Herings lag under behandlingstiden, visar om behandlingen är undertryckande eller kurativ.
Tidiga tecken på att behandlingen är riktig, är att patientens energi ökar, han blir gladare, mera harmonisk och att de fysiska besvären flyttas till ytliga nivåer i kroppen d.v.s. mindre viktiga organ.
Alla terapeutiska åtgärder påverkar mer eller mindre dessa syndromändringar genom en undertryckande eller botande inverkan.

_________________________________________________________________________________ 

Potenserade läkemedel

Homeopatin har alltid mötts av starkt motstånd från läkarkåren och det starkaste argumentet mot oss har varit att vi använder oss av så små doser att våra medel inte innehåller en enda molekyl av läkemedlet.   Det är riktigt att ingen materia finns kvar i läkemedlen, som är utspädda/potenserade över Avogadros tal, som motsvarar potensen D 24.
Men modern vetenskaplig forskning visar att en förändring hos den levande organismen uppkommer även vid utspädningar som är ännu större. Einsteins fältteori stöder även den homeopatiska potenseringen. Einstein säger att materia är det rum där fältet är som mest förtätat.

_________________________________________________________________________________ 

Similia Similibus Curentur

Det centrala i homeopatin är dock inte potenseringen utan similia-regeln.
Man kan faktiskt arbeta som homeopat med urtinkturer, d.v.s. icke utspädda läkemedel, men patienten drabbas då ofta av oönskade biverkningar. Hahnemann arbetade själv med urtinkturer de första åren som homeopat.
Om ett läkemedel är homeopatiskt eller inte ser vi inte förrän vi har sett att det avsevärt har förbättrat patientens hälsotillstånd.

        _________________________________________________________________________________